ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Σχεδόν κάθε οργανισμός ή εταιρεία δηλώνει ότι επιδιώκει την καινοτομία. Ωστόσο, λίγοι ξέρουν πώς να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για να την εμπνεύσουν, να δώσουν κίνητρα για την ανάπτυξή της, να την χρηματοδοτήσουν, να την μετρήσουν και στο τέλος να επωφεληθούν από αυτή. Για πολλούς οργανισμούς ακόμη και η διαδικασία να ορίσουν την καινοτομία μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Σε πολλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα τα οφέλη της καινοτομίας είναι εμφανή στον ισολογισμό της εταιρείας ή στην τιμή της μετοχής της. Παρόλα αυτά, σε τομείς, όπως είναι ο τομέας της Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), τα οφέλη της καινοτομίας μπορεί να μην είναι πρόδηλα και να είναι δύσκολο να διαπιστωθούν με μετρήσεις. Ο περιορισμός την καινοτομία σε συγκεκριμένους τομείς θεωρείται αντιπαραγωγικό και στις σύγχρονες οικονομίες η καινοτομία στον τομέα της ΕΕΚ είναι ουσιώδης τόσο για την οικονομική όσο και την κοινωνική πρόοδο.

Η ευαπόδεικτη ικανότητα για καινοτομία είναι σημαντική για τους οργανισμούς ΕΕΚ για να σφραγίσουν τη σημασία της ΕΕΚ στη σύγχρονη οικονομία. Η καινοτομία στον τομέα μπορεί επίσης να κάνει την ΕΕΚ πιο ελκυστική σε όσους εργάζονται στον τομέα, καθώς επίσης και σε όσους συμμετέχουν στις διάφορες παρεχόμενες εκπαιδεύσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ικανότητα για καινοτομία και δημιουργικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ είναι σε χαμηλά επίπεδα. Μερικοί από τους κύριους λόγους για αυτό είναι οι εξής:

(1) Η απουσία συνεκτικών ή/και εύκολα προσβάσιμων βασικών ή προχωρημένων επαγγελματικών αναπτυξιακών πόρων που σχετίζονται με αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα για όσους απασχολούνται στον τομέα

(2) Η έλλειψη στήριξης σε καινοτόμους ή δημιουργικούς εκπαιδευτές εντός του παραδοσιακού συστήματος ΕΕΚ

(3) Η απροθυμία από πλευράς των εκπαιδευτικών διοικήσεων να αποδεχτούν τις όποιες αλλαγές

Η ανάπτυξη ενός ισχυρού και κατάλληλου οικοσυστήματος καινοτομίας για την ΕΕΚ μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την συμβολή ενδιαφερόμενων μερών από ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών της ΕΕΚ και ειδικά όσων έχουν επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο. Η βασική αρχή στην οποία βασίζεται το έργο αυτό είναι η ανάγκη για περισσότερη συνεργασία ανάμεσα στον εργασιακό και εκπαιδευτικό κόσμο και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύσταση των προτεινόμενων πολυμερών γνωστικών συμπράξεων σε κάθε χώρα με εταίρους που συμετέχουν στο έργο. Αυτές οι συμπράξεις αποτελούν την οργανική δομή του προτεινόμενου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το έργο προτείνει μια προσέγγιση από κάτω προς το πάνω (bottom-up) για την πρόκληση αλλαγών σε επίπεδο πολιτικών, κάτι που οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι είναι απαραίτητο για ενδεχόμενη αφομοίωση και κλιμάκωση. Το έργο ξεκίνησε με την υποστήριξη διαδικασιών για καινοτομία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή δύο βασικών οργανισμών-εταίρων με διαφορετικές προοπτικές σε κάθε χώρα-εταίρο εξασφαλίζει ότι οι πολυμερείς συμπράξεις μπορούν να συσταθούν για να καθορίζουν και να κατευθύνουν τη διαδικασία και έχουν σημαντικό ρόλο κατά το στάδιο ανάπτυξης σε επίπεδο πολιτικών. Η συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών εξασφαλίζει επίσης ότι η πιθανή συνεργασία μεταξύ των ιθυνόντων για τις πολιτικές στον τομέα της ΕΕΚ και άλλους τομείς πολιτικών, όπως η απασχόληση, οικονομικές υποθέσεις, κοινωνικές υποθέσεις, κλπ αναγνωρίζεται και αξιοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του έργου. Ενώ οι όποιες αλλαγές στον τομέα της ΕΕΚ αποτελούν πράγματι μια σημαντική πρόκληση, τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου είναι πεπεισμένα ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία του κάθε επιμέρους ενδιαφερόμενου μέρος προς αμοιβαίο όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.